logo om-d

Zachowaj zimowe wspomnienia

ODBIERZ BONUS W WYSOKOŚCI NAWET 2830 ZŁ

Warunki promocji

1. Organizatorem promocji jest firma OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 (nazywana dalej „OLYMPUS”).

2. Zakup dający możliwość ubiegania się o zwrot kwoty wskazanej w „Warunkach promocji” (nazywany dalej „zwrot”) musi zostać dokonany między 01.11.2017 r. a 15.01.2018 r.
Osoba ubiegająca się o zwrot musi posiadać dowód zakupu produktu objętego promocją.

3. Zgłoszenie dające możliwość ubiegania się o zwrot musi zostać wysłane do północy 15.02.2018 r. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Promocją objęte są tylko poniższe produkty OLYMPUS (produkty promocyjne):

Obiektywy:

  • M.Zuiko Digital ED 12mm 1:2.0 (zwrot gotówki 450 zł),
  • M.Zuiko Digital  ED 9-18mm 1:4.0 5.6 (zwrot gotówki 450 zł),
  • M.Zuiko Digital 25mm 1:1.8 (zwrot gotówki 230 zł),
  • M.Zuiko Digital  ED 75–300mm 1:4.8–6.7 II (zwrot gotówki 450 zł),
  • M.Zuiko Digital  ED 60mm 1:2.8 Macro (zwrot gotówki 350 zł),
  • M.Zuiko Digital  ED 75mm 1:1.8 (zwrot gotówki 450 zł).

Aparaty:

  • OM-D E-M5 Mark II (zwrot gotówki 450,00 zł)

Wszystkie obiektywy muszą być kupione jako samodzielne produkty (nie mogą wchodzić w skład zestawu). Obiektyw kupiony w zestawie z dowolnym aparatem nie kwalifikuje się do udziału w promocji. Aparaty OM-D E-M5 Mark II mogą być kupione jako samodzielne produkty (tylko korpus) lub w zestawie z obiektywem — w takim przypadku do promocji kwalifikuje się tylko aparat OM-D E-M5 Mark II, obiektyw nie będzie objęty promocją.

5. Promocją objęte są jedynie nowe produkty, które zostały kupione i zgłoszone w jednym z następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia,  Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Uczestnik promocji musi mieć co najmniej 18 lat i być mieszkańcem jednego z wymienionych krajów. Dodatkowo Uczestnik powinien posiadać konto bankowe w kraju, w którym dokonał zakupu produktu objętego promocją.

6. Promocją objęte są wyłącznie produkty kupione u autoryzowanych sprzedawców OLYMPUS: kliknij tutaj.

7. OLYMPUS nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dotyczących zakupu używanych produktów. Wszelkie powtórzenia nazwisk, numerów seryjnych oraz informacje dotyczące konta bankowego będą sprawdzane automatycznie.

8. Aby wysłać zgłoszenie, należy wypełnić formularz na stronie bonus.olympus.eu.

9. Aby otrzymać zwrot, Uczestnik musi podać wszystkie dane, które w „Formularzu zgłoszenia” zostały oznaczone gwiazdką. Imię, nazwisko oraz dane konta bankowego wymagane
są w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika oraz w celu transferu kwoty wskazanej w „Warunkach promocji”. Na podany w formularzu adres e-mail Uczestnik będzie otrzymywał informacje związane ze statusem swojego zgłoszenia. Ten sam adres e-mail będzie służył również do komunikacji w przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych. Numer seryjny produktu będzie weryfikowany przez firmę OLYMPUS. Dodatkowo Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania kompletnego i czytelnego dowodu zakupu produktu, który jest objęty promocją. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wycięcia kodu kreskowego i numeru seryjnego produktu, znajdujących się na opakowaniu  oraz przesłanie ich w formie zdjęcia lub skanu, tak aby było widoczne, że kod kreskowy i numer seryjny zostały wycięte z zakupionego opakowania produktu.

10. Aby wziąć udział w promocji, należy subskrybować Newsletter OLYMPUS. Uczestnik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

11. Na potrzeby obsługi promocji OLYMPUS podejmie współpracę z wymienioną niżej agencją reklamową (nazywaną dalej „AGENCJA”):

Sales Promotion

IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny, Ireland
Ireland

AGENCJA zostanie upoważniona do weryfikacji oraz przetwarzania informacji podanych w zgłoszeniach w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

12.   Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w trakcie promocji będą wykorzystywane przez firmę OLYMPUS i AGENCJĘ wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tej promocji. Uzyskane dane traktowane będą jako poufne, nie zostaną przekazane, użyczone ani sprzedane stronom trzecim, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych. Dane Uczestników promocji – adres pocztowy oraz dane konta bankowego – zostaną usunięte z bazy danych po upływie 6 miesięcy od zakończenia promocji.

13. Po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że jego zgłoszenie zostało przyjęte i jest w trakcie weryfikacji.

14. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia zgłoszenia przez organizatora promocji.

15. Promocja skierowana jest do ostatecznych nabywców produktu (bez możliwości dalszej odsprzedaży). Jedna osoba może wysłać maksymalnie 7 zgłoszeń, przy czym zgłoszenia nie mogą dotyczyć tych samych produktów. Zgłoszenia firm, organizacji, instytucji oraz zgłoszenia pochodzące od pośredników handlowych są wyłączone z promocji. W promocji nie mogą brać udziału także pracownicy firmy OLYMPUS.

16. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami firmy OLYMPUS.

17. OLYMPUS zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia w przypadku niezapłacenia podatku VAT.

18. OLYMPUS zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnych lub nieprawdziwych zgłoszeń. Uszkodzone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz dowody zakupu uznawane będą za nieważne.

19. Produkty, które zostaną zwrócone sprzedawcy, nie mogą być zgłaszane do promocji. OLYMPUS zastrzega sobie prawo do sprawdzania na podstawie numeru seryjnego, czy produkt nie został zwrócony. W przypadku zwrotu produktu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej od firmy OLYMPUS.

20. OLYMPUS nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania promocji, o ile szkoda jest następstwem okoliczności, za które OLYMPUS odpowiedzialności nie ponosi.

21. OLYMPUS zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

22. Wszelkie pytania związane z promocją prosimy kierować na adres OLYMPUS@sales-promotions.com . Na ten adres należy również kierować ewentualne odwołania od decyzji organizatora promocji.

23. Dostępność produktów objętych promocją zależna jest od stanów magazynowych. OLYMPUS nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zrealizowania przez sprzedawców zamówień na produkty promocyjne w czasie trwania promocji.

24. Wysyłając zgłoszenie, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z warunkami promocji oraz warunkami ochrony danych osobowych, a także potwierdza kompletność i prawdziwość podanych informacji.